اخبار

ویروس کرونا را شکست می دهیم

ویروس کرونا را شکست می دهیم

گروه جهادی جبهه سوم انقلاب اسلامی استان خوزستان با تامین اقلام ضدعفونی بصورت رایگان درسطح مناطق محروم توزیع می نمایید